Bayram Durbilmez

akademisyen

15 Kasım 1968 tarihinde Yozgat’ın Sorgun ilçesinin Taşpınar köyünde doğdu. İlkokulu Sorgun Agâh Efendi İlkokulu’nda (1981), ortaokulu Sorgun Lisesi Ortaokulu’nda (1984), liseyi Yozgat Teknik Lisesi’nde tamamladı (1987). Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde başladığı (1987) yüksek öğrenimini Prof. Dr. Tuncer Gülensoy yönetiminde hazırladığı “Sorgun ve Yöresi Ağızları (İnceleme- Metinler- Sözlük” adlı mezuniyet teziyle tamamladı (1991). Aynı yıl, ‘Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni’ olarak Digor Lisesi’ne (Digor İlçesi /Kars) tayin edildi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün ‘Türk Dili ve Edebiyatı’ ana bilim dalı ‘Türk Halk Edebiyatı’ bilim dalında da yüksek lisans yapmaya başladı (1991). Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde yapılan “Araştırma Görevliliği Sınavı”nı da kazanarak (1991) Türk Halk Edebiyatı Araştırma Görevlisi oldu. Prof. Dr. Tuncer Gülensoy yönetiminde hazırladığı ‘Karslı Âşık Murat Çobanoğlu / Hayatı- Sanatı ve Eserleri’ adlı yüksek lisans tezini Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Prof. Dr. Ali Berat Alptekin ve Prof. Dr. Ümit Tokatlı’dan oluşan jüri önünde savunarak ‘Türk Halk Edebiyatı Bilim Uzmanı’ oldu (1993). Azerbaycan Nazırlar Kabinenti Halk Tasarrufatını İdare Etme Enstitüsü / Türk Dünyası İşletme Fakültesi’ne ‘Misafir Öğretim Üyesi’ olarak davet edildi (1993) ve burada ‘Türkiye Türkçesi’, ‘Türk Dünyası Kültürü’ dersleri verdi. ‘Misafir Öğretim Üyeliği’ yanında ‘Dekan Yardımcısı’, ‘Dekan Vekili’ ve ‘Bölüm Başkanı’ olarak da görev yaptı (1993-1994). Eş zamanlı olarak Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Nizami Adına Edebiyat Enstitüsü Folklor Şubesi’ne de ‘Doktorant’ olarak kabul edildi. Prof. Dr. İsrafil Abbaslı ve Prof. Dr. Meherrem Kasımlı yönetiminde “Kars’ta Âşıklık Geleneği’nin Tarihî Gelişimi” adlı ‘Doktorantlık tezi’ hazırlamaya başladı (1994). Azerbaycan’daki görev süresini (1993-1994) tamamlayıp Erciyes Üniversitesi’ndeki görevine döndü. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün ‘Türk Dili ve Edebiyatı’ ana bilim dalı ‘Türk Halk Edebiyatı’ bilim dalında doktora yapmaya başladı (1994). Prof. Dr. Ali Berat Alptekin, Prof. Dr. İsmail Görkem ve Prof. Dr. Hasan Kavruk’dan oluşan jürinin yaptığı “Doktora Yeterlilik Sınavı”nda başarılı olarak hazırladığı ‘Muhyiddîn Abdal Dîvânı / İnceleme- Tenkitli Metin’ adlı doktora tezini hazırlamaya başladı (1995). Prof. Dr. İsmail Görkem yönetiminde hazırladığı doktora tezini Prof. Dr. Umay Günay, Prof. Dr. İsmail Görkem ve Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’dan oluşan jüri önünde savunarak ‘Türk Edebiyatı Doktoru’ oldu (1998).

Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halkbilimi anabilim dalında ‘Öğretim Görevlisi’ oldu (1999). Ahmet Yesevi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ’nde ‘Misafir Öğretim Üyesi’ olarak ders vermek üzere Kazakistan’a davet edildi (1999). Tarih-Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde (Türkistan) ve Kazak Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde (Çimkent) Türk Halk Edebiyatı, Türk Mitolojisi, Türk Destanları, Türk Dünyası, Eski Türk Edebiyatı, Türkiye Türkçesi, Türkçe-Kompozisyon ve Meslekî Türkçe dersleri verdi. Tarih-Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ‘Başkan Yardımcısı’ olarak da görev yaptı (1999-2000).

Askerlik görevini –kısa dönem- Samsun Sahra Sıhhiye Okulu Merkez Komutanlığında tamamladı (2000).

Prof. Dr. Fikret Türkmen (Başkan), Prof. Dr. Dursun Yıldırım, Prof. Dr. Erman Artun, Prof. Dr. Kemal Yüce ve Prof. Dr. İsa Özkan’dan oluşan jüri tarafından 23 Haziran 2010’da yapılan mülâkat sonunda ‘Türk Halkbilimi’ ana bilim dalında ‘Doçent’ oldu.

Yurt dışındaki idarî deneyimlerinden başka ERÜ Fen-Edebiyat Fakültesi (2010’da Edebiyat Fakültesi olarak ayrıldı) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcılığı (2008-2013), ERASMUS Koordinatörlüğü (2008-2013), FARABİ Koordinatörlüğü (2009-2013) ve Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği (Yardımcı Doçent Temsilcisi 2010, Doçent Temsilcisi 2013- hâlen) gibi görevlerde de bulundu.

Yurt içinde ve yurt dışında 50’den fazla ‘bilimsel’ makalesi yayımlandı. Yurt içinde ve değişik ülkelerde yapılan millî ve milletlerarası kongrelerde 100’e yakın bildiri sundu. 12 araştırma-inceleme kitabı / kitap bölümü, 6 şiir kitabı yayımlandı.

Edebiyat dünyasına şiirle adım atan Durbilmez’in şiirleri Rusça, İngilizce, Almanca, Japonca, Felemenkçe ve değişik Türk lehçelerine/ şivelerine çevrildi. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Moldova, Tataristan, gibi kimi Avrasya ülkelerindeki çeşitli güldeste, dergi ve gazetelerde şiirleri yayımlandı. Hayatı ve çalışmaları hakkında yurt içinde ve yurt dışında çeşitli tezler yapıldı, makaleler yazıldı.

Makaleleri:

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
A1. DURBİLMEZ, B., “Efsaneden Destana: Kazakistan’da Korkut Ata ve Korkut Küyü” Millî Folklor Uluslar Arası Halkbilimi Dergisi / International and Quartely Journal of Folklore, 8 / 60, 219-232, (2003).
A2. DURBİLMEZ, B.,“Âşık Murat Çobanoğlu (1940-2005)”, Millî Folklor- Uluslar Arası Halkbilimi Dergisi/ International and Quartely Journal of Folklore, 9 / 66, 119-122, (2005).
A3. DURBİLMEZ, B.,“Sarıkamış ve Yöresi Âşık Tarzı Kültür Geleneği”, Folklor ve Etnoqrafiya Beynelhalq Elmi Jurnal / Folklore and Etnography International Scientific Journal, 9, 42-51, (2006).
A4. DURBİLMEZ, B.,“Kırım Türk Halk Anlatılarında Sayı Simgeciliği”, Millî Folklor Uluslar arası Kültür Araştırmaları Dergisi / International and Quartely Journal of Cultural Studies, 10 / 76, 177-190, (2007).
A5. DURBİLMEZ, B.,“Halk Edebiyatı Metinlerini Okurken Karşılaşılan Sıkıntılar / Some Problems in Reading of Folk Literature Texts”, Turkish Studies / International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3/ 6, 228-241, (Fall 2008).
A6. DURBİLMEZ, B.,“Nahçıvan Türk Halk İnanışlarında Mitolojik Sayılar / Mythological Numbers in Nakhchıvan- Turkish Folk Beliefs ”, Turkish Studies / International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3/ 7, 340-352, (Fall 2008).
A7. DURBİLMEZ, B., “Türk Kültüründe ve Fütüvvetnamelerde Dört Sayısı / The Number “4” in Turkish Culture and Futuvvetname”.TURK KULTURU VE HACI BEKTAS VELI-ARASTIRMA DERGISI, 52, 71-85, (2009)
A8. DURBİLMEZ, B. “Âşıklık Geleneklerinde Saz / Instrument (Saz) in the Traditions of Minstrelsy (Ashiklik)”, Millî Folklor Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi/ International and Quarterly Journal of Cultural Studies, 11 / 85, 148-158 (2010)
A9. DURBİLMEZ, B., “Romanya Sözlü Türk Edebiyatı Ürünlerinde Mitolojik Sayılar”, Folklor / Edebiyat, A Peer Reviewed Quarterly International Journal, Cyprus International University, 16/ 64, 245-257, Lefkoşa. (2010)
A10. DURBİLMEZ, Bayram, “Batı Trakya Türk Halk Kültüründe Mitolojik Sayılar”, Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, vol.3, No.1, 77-93, Almanya. (2011)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
B1. DURBİLMEZ, B.,”Ahmet Caferoğlu ve Türk Halk Edebiyatı”, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kuruluş ve Gelişmesine Hizmet Geçen Türk Dünyası Aydınları Sempozyumu Bildirileri, 175-186, Erciyes Üniversitesi yayınları: Kayseri, 1996.
B2. DURBİLMEZ, B., “Gagauz Söleyişlerinde (=Atasözü ve Deyimlerinde) İnsan”, III.Uluslararası Gagauz Kültürü Sempozyumu, Komrat Devlet Üniversitesi- Türk Folklor Araştırmaları Kurumu, Komrat/ Moldova, 5-12 Kasım 1998.
B3. DURBİLMEZ, B.,”Kayserili Saz Şairlerinin Şiirlerinde Kıbrıs”, II. International Congress for Cyprus Studies/ İkinci Uluslar arası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 24-27 Kasım 1998, c.III, Türkçe Bildiriler, Edebiyat- Sanat (Hzl. İ.Bozkurt, H. Ateşin, M. Kansu), 285-296, Gazimağusa-KKTC,1999.
B4. DURBİLMEZ, B., “Muhyiddin Abdal’ın Hayatı Etrafında Oluşan Menkabeler”, I Uluslararası Türk Dünyası Eren ve Evliyaları Kongresi Bildirileri, 133-150, Kültür Bakanlığı yayınları: Ankara, 1999.
B5. DURBİLMEZ, B.,”Kadirlili Yusuf Sıra’nın Hikâye Repertuarı ve Güzel Ahmet Hikâyesi”, III. Uluslar Arası Çukurova Halk Kültürü Bilgi Şöleni Bildirileri, 258-272, Çukurova Üniversitesi yayınları: Adana, 1999.
B6. DURBİLMEZ, B., “Osmanlı Devleti Döneminde (16.Yüzyıl) Tekke Edebiyatı”, Osmanlı Devletini’nin 700. Yılı Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek/ Kırgızistan, 30 Ekim- 2 Kasım 1999.
B7. DURBİLMEZ, B.,“Tarihî Olay-Edebî Metin İlişkileri Bağlamında Kıbrıs Konulu Âşık Tarzı Şiirler Üzerine Bir Değerlendirme”, Proceedings of the Third Internatioal Congress for Cyprus Studies/Üçüncü Uluslar arası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Bildirileri, Volume/Cilt:2 Linguistics& Literature, 87-105, Doğu Akdeniz Üniversitesi yayınları: Gazi Magosa, 2000.
B8. DURBİLMEZ, B., “Türk Dünyasında Ortak Halk Kültürü”, Oxutuşı Professorlar VIII. Teoriyalıq Ğılmi Konferansiyası (Öğretim Üyeleri VIII. Teorik İlmî Sempozyum), Hoca Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk- Kazak Üniversitesi, Türkistan/ Kazakistan, 25-28 Nisan 2000.

B9. DURBİLMEZ, B., “Kazakistan Türk Halk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Türleri Üzerinde Bir Değerlendirme”, Uluslar Arası Türk Dünyası Halk Edebiyatı Kurultayı, T.C. Kültür Bakanlığı- İLESAM, İçel/ Türkiye, 25-27 Mayıs 2000.
B10. DURBİLMEZ, B., “Eski Yugoslavya Ülkelerinin Türk Folklor Ürünleri Hakkında Türkiye’de Yapılan Çalışmalara Genel Bir Bakış”, III. Uluslar arası Balkan Türkolojisi Sempozyumu, Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi, Kotor/ Karadağ, 8-12 Eylül 2003.
B11. DURBİLMEZ, B., “The Studies About the Folk Tales of the Balkan Counttries In Turkey ”, 15th International Symposium for Balkan Folklore, Institute of folklore Marko Çepenkov, Struga/ Makedonya, 28-29 Ekim 2004.

B12. DURBİLMEZ, B., “Somut Olmayan Kültür Mirası: Halk Hikâyeciliği ve Kars Yöresi Âşıkları”, Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslar arası Sempozyum Bildirileri / Turkish Folk Narratives from Myth to Meddah International Symposium Papers, 341-364, Gazi Üniversitesi Türk Halkbilimi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 2006.
B13. DURBİLMEZ, B., “Kazakistan’da Mâni Söyleme Geleneği”, IV. Uluslararası Türk Medeniyetleri’nde Sözlü Kültür Geleneği : Türk Dünyası’nda Maniler Sempozyumu, Fethiye, 6-9 Kasım 2006.

B14. DURBİLMEZ, B.,“Kayserili Aşuğlarda Âşık Tarzı Kültür Gelenekleri”, Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, (Hzl. Prof. Dr. M. Metin Hülagü, vd.), c.1, 435-457, Erciyes Üniversitesi yay.: Kayseri, 2007.
B15. DURBİLMEZ, B., “Галимджан Ибрагимов Xикәяләрендә Туй Йолалары” (Alimcan İbrahimov’un Hikâyelerinde Düğün Gelenekleri), Галимджан Ибрагимов Һәм XXI Гасыр, 258-272, Tataristan Respuplikası Fenner Akademiyası G. İbrahimov isem. Tel, Edebiyat hem Sengat İnstitutı- Tataristan Respuplikası Medeniyat Ministrullıgı yay.: Kazan, Tataristan/ Rusya, 2007.
B16. DURBİLMEZ, B.,“Renk Adına Bağlı Mahlaslar ve Karacaoğlan Mahlaslı Halk Şairleri”, Doğumunun 400. Yılında Uluslararası Karacaoğlan Sempozyumu, (Hzl. Kudret Ünal), 30-44, Tarsus, Eylül 2007.
B17. DURBİLMEZ, B.,“Türk Dünyası Atasözlerinde Barış ve Hoşgörü”, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi 38. ICANAS Bildiriler/ Edebiyat Bilimi Sorunları ve Çözümleri, II. Cilt, 589-609, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yay.: Ankara, 2007.
B18. DURBİLMEZ, B., “Kıbrıs Türklerinin Âşık Edebiyatına Yansıması”, Kıbrıs Türk Millî Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri- Uluslararası Sempozyum (19-25 Ekim 2008), (Hzl. İsmail Bozkurt, Ali Nesim), Cilt 1, 43-56, Lefkoşa- KKTC, 2009.

B19. DURBİLMEZ, B., “Hakas Türklerinin Kadın Yiğitlik Destanı Huban Arığ’da Mitolojik Bir Sayı: Dokuz”, Epik Türk Әnәnәsindә Dastan, Ortaq Türk Keçmişinden Ortaq Türk Galacayina VI Uluslararası Folklor Konferansının Materialları (25-26 Noyabr), 80-85, Bakü, 2010.
B20. DURBİLMEZ, B., “Sorgunlu Sıdkı Baba Dîvânı’nda Kerbelâ”, Çeşitli Yönleriyle Kerbelâ, Edebiyat, [International Karbala Symposium / Uluslararası Kerbela Sempozyumu], (Hzl. Alim Yıldız), 2.cilt, 215-230, Sivas, 2010.
B21. DURBİLMEZ, B., “Yozgatlı Saz Şairlerinin Diliyle Kıbrıs”, 2. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu (21-25 Ekim 2010), (Hzl. Ulvi Keser), 251-272, Kıbrıs Türk Kültür Derneği yay.: Ankara, 2011.
B22. DURBİLMEZ, B., “Kazakistan’da Nevruz İnanışlarına Bağlı Mitolojik Sayılar”, III. Uluslararası Türk Kültürü Kurultayı / Türk Dünyasında Bayramlar (21-23 Mart 2011), 103-108, Ankara, 2012.

C. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C1. DURBİLMEZ, B., Destanlarla Erzincan, (B. S. Özsoy ve N. Aslan ile birlikte), Erciyes Üniversitesi yay.: Kayseri, 1992.
C2. DURBİLMEZ, B., Âşık Edebiyatı Araştırmaları: Taşpınarlı Halk Şairleri, Geçit yayınları: Kayseri, 1998. (3. Baskı, Ankara: Ürün yayınları, 2008.)
C3. DURBİLMEZ, B., Kayserili Halk Şairlerinin Şiirlerinde Kıbrıs, Geçit yayınları: Kayseri, 1999.
C4. DURBİLMEZ, B., Âşık Merydânî, Hayatı- Sanatı- Şiirlerinden Örnekler, Laçin yayınları: Kayseri, 2000.
C5. DURBİLMEZ, B., Türk Halk Kültüründe Hoşgörü (2000, 2. Baskı 2003), Bizim Gençlik yay.: Kayseri, 2002.

C6. DURBİLMEZ, B., Kayseri ve Yöresi Halkbilimi Kaynakçası, Bizim Gençlik yay.: Kayseri, 2002.

C7. DURBİLMEZ, B., Sorgunlu Sıdkı Baba Dîvânı, (İnceleme- Metinler-Sözlük), Bizim Gençlik yayınları: Kayseri, 2003.
C8. DURBİLMEZ, B., “Manas Destanındaki Kimi Motiflerin Türk Halk Kültüründeki Yansımaları”, Halkbilimi Araştırmaları-Forschungen für Volkerkunde, 2. Kitap, (Eylül 2003), 154-176, İstanbul-Aaachen/ Almanya, 2003.
C9. DURBİLMEZ, B.,“Âşıkların Diliyle Erciyes Dağı”, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na Armağan, (Hzl. Prof. Dr. Ali Berat Alptekin), 554-570, Kömen- SOTA yayınları: Konya- Haarlem, 2006.
C10. DURBİLMEZ, B., Ozan Gürbüz Değer, Hayatı- Sanatı- Şiirlerinden Örnekler, Kültür Ajans yayınları: Ankara, 2007.
C11. DURBİLMEZ, B., I. Hacılar Sempozyumu (11-13 Mayıs 2007) Bildirileri, (M. Argunşah ve İ. Görkem ile), Kayseri, 2008.

C12. DURBİLMEZ, B., Üniversiteler İçin Dil ve Anlatım (H. Yeniçeri, U.Çakır, S. Koç ve K. Deniz ile), Gazi Kitabevi yay.: Ankara, 2011.

C13. DURBİLMEZ, B., “Eski Yugoslavya Ülkelerinin Türk Halkbilimi Ürünleri Hakkında Türkiye’de Yapılan Çalışmalar” Muzaffer Akkuş Armağanı, Kömen yay.: Konya, 2013.
C14. DURBİLMEZ, B., “Gelenekli Türk Tiyatrosunda Mahallî Bir Tip: Kayserili” Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na Armağan (Hzl. Metin Ergun), Türk Kültürü Araştırmaları Enstitüsü yay.: Ankara, 2013.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. DURBİLMEZ, B.,”Âşık Veysel’in Edebî Kişiliği”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 97, 34-37, İstanbul (1995).
D2. DURBİLMEZ, B.,”Sorgunlu Halk Şairi Sıdkı Baba”, Millî Folklor/Türk Dünyası Folklor Dergisi,S. 28, (Kış 1995), 75-80, Ankara (1995).
D3. DURBİLMEZ, B.,”Çekerekli Âşık Nazmi Çevik (Garip Nazmi)”, Bozok, S. (1996), 27-28, Ankara (1996).
D4. DURBİLMEZ, B.,”Muhyiddin Abdal’ın Tuyug ve Mânileri”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 7, 427-438, Kayseri (1996).
D5. DURBİLMEZ, B.,”Karslı Âşık Murat Çobanoğlu’nun Saraç İbrahim ile Güneş Sultan Hikâyesi”, Erciyes, S.235, 17-32, Kayseri (1997).
D6. DURBİLMEZ, B.,Pîr Mehmet b. Evrenos b. Nûreddîn, Kitâb-ı Bostân-ı Nasâyih, Hazırlayan: Ümit Tokatlı, Erciyes Üniversitesi Yayınları No:91, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Basım evi, 1996, 295 s. (Kitap tanıtımı), İlmî Araştırmalar, S.5, 309-312, İstanbul (1997).
D7. DURBİLMEZ, B.,”Hüseyin Nihal Atsız’ın Şiir Dünyası”, Türk Yurdu, 17 / 124, 36-39, (1997).
D8. DURBİLMEZ, B., “Muhyiddin Abdal’a Göre Hacı Bektaş ve Otman Baba”, Folklor / Edebiyat , 18, 133-140, (1999).
D9. DURBİLMEZ, B.,”Âşık Veysel’in Kayserili Ozanlara Etkileri”, Folklor / Edebiyat, 19, 155-179, (1999)
D10. DURBİLMEZ, B.,“Yunus Emre ve Muhyiddin Abdal Divanlarında Gönül”, Folklor / Edebiyat, VIII / 30, 205-214, (2002).
D11. DURBİLMEZ, B., “Türk Kültüründe Abdallar ve Abdal Mahlaslı Halk Şâirleri”, Yol / Bilim, Kültür, Araştırma, 18, 54-67 (2002).
D12. DURBİLMEZ, B., “Ölümünün 1. Yıldönümünde Âşık Hasretî’yi Anma Toplantısı Üzerine”, Erciyes, S.291, 19-22, Kayseri (2002).
D13. DURBİLMEZ, B., “Türk Kültüründe Yenigün/Nevruz Bayramı”, TÜRKSOY/ Türk Dünyası-Kültür-Sanat-Bilim-Haber ve Araştırma Dergisi, 2 / 9, 29-34. (Mayıs 2003).
D14. DURBİLMEZ, B., “Prof.Dr. Tuncer Gülensoy, Manas Destanı (Türkiye Türkçesi İle), Akçağ yayınları: Ankara 2002, 366 s.” (Kitap tanıtımı), Türk Dili/ Dil ve Edebiyat Dergisi, c.LXXXVI, S.619, 69-74, Ankara (2003).
D15. DURBİLMEZ, B., “Türk Dilinin Üstünlüğü” (Kitap tanıtımı), Türk Dünyası Araştırmaları, S.148 (Ocak-Şubat 2004), 233-236, İstanbul.
D16. DURBİLMEZ, B., “Türk Kültüründe ve Fütüvvet-nâmelerde Üç Sayısı”, Ahilik Araştırmaları Dergisi, 1 / 2, 1-22. (2005).
D17. DURBİLMEZ, B., “Prof. Dr. Gülensoy ile Halkbilimi ve Manas Destanı Üzerine” Erciyes, Kayseri, S.331 (Temmuz 2005), Kayseri ( 2005).
D18. DURBİLMEZ, B., “Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’un Halkbilimi Çalışmaları”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi- Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’a Armağan, 20, 1-17, (2006).
D19. DURBİLMEZ, B., “Meherrem Gasımlı, Bahşı ve Ozan-Âşık İlişkilerinin Tarihî Özelliği”, (Türkiye Türkçesine Aktarma), Folklor /Edebiyat (Azerbaycan Özel Sayısı), Ankara, S. 47. (2006/3), 9-14, 2006.
D20. DURBİLMEZ, B.,“Şifaî ve Selvi Han Üzerine Bir İnceleme”, Çankırı Araştırmaları, 2 / 2, 257-266, Çankırı (2007).
D21. DURBİLMEZ, B.,”Meherrem Kasımlı, Âşık Muhitleri ve Nahçıvan Âşık Muhiti”, (Türkiye Türkçesine Aktarma), Folklor /Edebiyat (Nahçıvan Özel Sayısı), S. 51. (2007/3), 25-33, Ankara, 2007.
D22. DURBİLMEZ, B.,“Kırşehir ve Yöresinden Derlenen Ölçülü Sözlerin Yapıları Bakımından İncelenmesi”, Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Journal of Bozok University Instute of Social Sciences, 1/ 1, 195-224, Yozgat (2010).
D23. DURBİLMEZ, B.,“Yozgatlı Âşık Türkmenoğlu”, Kardeşlik / Kültür, Edebiyat ve Sanat Dergisi, S. 279 / 280, 37-43, Bağdat (2013).
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. “Muhyiddin Abdal’ın Seyrannâmesi Üzerine”, 23.Karacaoğlan ve Halk Edebiyatı Sempozyumu, Mut Belediyesi, Mut/ İçel, 15-16 Kasım 1997. (Yayın: “Muhyiddin Abdal’ın Seyrannamesi Üzerine”, İçel Kültürü, yıl : 10, 54, İçel (Kasım 1997), s. 48-52.; “Muhyiddin Abdal’ın Seyrannamesi Üzerine”, Yol, c.1. S.10, s. 99-104, (Mayıs 2001), Ankara.)
E2. DURBİLMEZ, B.,“Âşık Tarzı Şiirlerde Sözlü Tarih (Kayserili ve Yozgatlı Âşıkların Şiirlerinden Örneklerle)”, II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni (10-12 Nisan 2006)- Bildiriler, 299-317, Kayseri, 2007.
E3. DURBİLMEZ, B.,“Türk Kültüründe ve Fütüvvet-nâmelerde 5 Sayısı”, II. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu- Bildiriler, (Hzl. M. Fatih Köksal), 113-126, Ankara 2007.
E4. DURBİLMEZ, B.,“Hacılar’da Âşık Tarzı Kültür Gelenekleri”, I. Hacılar Sempozyumu (11-13 Mayıs 2007), 291-304, Kayseri, Mart 2008.
E5. DURBİLMEZ, B.,“Zileli Âşık Ceyhunî’nin Yozgatlı Halk Şairleri Üzerine Etkileri”, Tarihi ve Kültürü İle II. Zile Sempozyumu (6-9 Ekim 2011)- Bildiriler, (Hzl. Mehmet Yardımcı), 142-152, İzmir, 2012.

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri:

1.Mucuk, Hakan, Cingözoğlu Âşık Seyit Osman Üzerine Bir Araştırma, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, 2007.
2.Kardaş, Canser, Diyarbakır Halkevinin Halkbilimi Çalışmaları ve Karacadağ Dergisi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, 2007.
3.Bozkurt, Süleyman, Kayseri Yöresinde At Kültürü, 2010.
4.Çelebi, Ebru, Çorum’da Tekke Tarzı Kültür Gelenekleri ve Temsilcileri, Kayseri: Erciyes Üniversitesi (2010)
5.Qassap, İbrahim, Kerkük Mezar Taşlarında Türk Kültürü Unsurları, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, (Devam etmektedir)
6.Kirmitçi, Leyla, Kıpçak Türklerinin Destanlarında Mitolojik Unsurlar, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, (Devam etmektedir)
7.Tuna, Kübra, Sivas Yöresi Efsaneleri, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, (Devam etmektedir)
8.Oral, Şerife, Kayseri Yöresi Efsaneleri (İnceleme- Metinler), Kayseri: Erciyes Üniversitesi (Devam etmektedir)
9.Özer, Tuğba, Kayseri Yöresi Yer Adlarının Halkbilimi Açısından Değerlendirilmesi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, (Devam etmektedir)
10.Özkaynar, Özlem, Kırşehir’de Âşıklık Gelenekleri ve Âşık Dindarî, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, (Devam etmektedir)
11.Sakınç, Metin, Ankara’da Âşık Tarzı Kültür Gelenekleri ve Temsilcileri, Kayseri: Erciyes Üniversitesi (Devam etmektedir)

Yönettiği Doktora Tezleri:
1.Uysal, Yavuz, Hakas Masalları (İnceleme- Metinler), Kayseri: Erciyes Üniversitesi (Devam etmektedir)
2.Tekin, Fatma, Kazan Tatarlarının Halk Anlatılarında Mitolojik Unsurlar, Kayseri: Erciyes Üniversitesi, (Devam etmektedir)

Şiir Kitapları:

Vatanımın Bağrında- Şiir Tomurcukları (1984, 5. Baskı 2011), Çileli Hayat- Huzura Hasret (1988, 9. Baskı 2011), Öze Çağrı (1993, 5.baskı), Yârnâme (2002, 4. Baskı 2012), Sürmeli Yarim (Bakü 2009), Birnâme (2011, 9. Baskı 2011), Turnalar/ Türk Dünyası Şiirleri (Ankara 2012).

Araştırma-İnceleme Ödülleri:
ERÜ Öğrenci Dernekleri Türk Dünyası Kültürüne Hizmet Ödülü (1994), Geçit Yayınları Kayseri Kültürüne Hizmet Ödülü (2002), Folklor Araştırmaları Kurumu Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülü (2003), Âşık Meydanî Vakfı Âşıklık Geleneğine Hizmet Ödülü (2004), Motif Vakfı Halkbilimi Teşvik Ödülü (2005), Kayseri Sağlık Bilimleri Enstitüsü Türklük Bilimine Hizmet Ödülü (2006), Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi İnceleme Ödülü (2007).

BAYRAM DURBİLMEZ’DEN BAHSEDEN KİTAPLAR ve HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR:

I.Kitaplar (Seçme)
Yozgat Şair ve Yazarları (D.Doğan, Ankara-1988),
Şiirlerle Yunus Emre (B.S.Özsoy, 1991),
Yozgatlı Ozanların Gönül Diliyle: Bosna- Hersek Dramı (Komisyon, 1993),
Yozgat’ta Halk Şairliğinin Dünü ve Bugünü (M.Ö. Oğuz, Ankara-1994),
Kayseri Şairleri (A.Gerçel, Kayseri-1995),
Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (İ.Işık, 2004),
Çağdaş Türk Şiiri İncelemeleri (M.Parlak, Kayseri-2005),
Yozgat Şair ve Yazarlar Ansiklopedisi (D.Doğan, Yozgat, 2005),
Çağdaş Türk Şiiri Tahlilleri (M.Parlak, Kayseri-2006),
Bu Şehrin Işıkları (N. Kumsuz, Kayseri-2006),
Türk Saz Şiiri Antolojisi (A.B. Alptekin- S. Sakaoğlu, Ankara-2006),
4. Uluslararası Karacaoğlan Şelâle Şiir Akşamları (K. Ünal, Tarsus- 2006),
KIBATEK (Kıbrıs- Balkanlar ve Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu) Şiir Buluşması (M. Turan- L. Çimpoeş, Chişinau /Moldova-2007),
Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (İ.Işık, Ankara-2007)
Çağdaş Türk Şiiri Hakkında İncelemeler (T. Abbashanlı-Aliyeva, Eskişehir-2008.)
Türk Dünyası Şairler Antolojisi (E. İskenderzade)
Kayseri Ansiklopedisi (Komisyon, 2011)

II. Tezler

Bayram Durbilmez, Hayatı- Sanatı ve Şiirleri (Derya Bozkurt, Celâl Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Tezi, Manisa 2009),
Bayram Durbilmez’in Yaratıcılığı (Prof.Dr. Halide Kuliyeva, Azerbaycan İlimler Akademisi Şarkşunaslık Enstitüsü, Bakü 2011)

III. Makâleler (Seçme)

Akbay, Okan Haluk, “A Literary Analysis on the Japanese Version of the Poems by Bayram Durbilmez”, ZfWT / Zeitschrift für die Welt der Türken – Journal of World of Turks, Vol.3, No 2 (2011), Deutschland, 2011.
Asma, Beyhan, “Yârnâme”, Erciyes, yıl: 26, S. 302, Kayseri, 2003.
Çetin, Çulpan Zaripova, “Bayram Durbilmez’in Yârnâme Kitabını Okuduktan Sonra / After Reading the Book Yarname of Bayram Durbilmez”, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / Motif Academy Folklore Journal, 2008/2, İstanbul, 2008.
Elgün, Abdullah Çağrı, “Yârnâme’de Söz Sanatları”, Yârnâme’nin Yankıları, Kayseri, 2004.
Güler, Abdulkadir, “Durbilmez’in Şiirleri Üzerine”, Kayseri Türk Ocağı, yıl: 9, S.99, Mart 2009, Kayseri.
İvgin, Hayrettin, “Yârnâme’de Dört ve Beş Heceli Şiirler”, Yeni Size, yıl: 26, S. 370, İstanbul, 2004.
Özkan, Nevzat, “Yârnâme’nin Söz Varlığı Üzerine”, Türk Edebiyatı, S.369, İstanbul, 2004.
Sarıçiçek, Mümtaz, “Yârnâme’nin Ontolojik Tahlili / Ontological Analysis of Yarname”, Folklor / Edebiyat, S.60, Ankara, 2009.
Subaşı, Muhsin İlyas, “Bayram Durbilmez’in Şiiri”, Erciyes, yıl: 32, S.378, Kayseri, 2009.
Tan, Nail, “Şair Olunmaz Şair Doğulur Aynasında Şair Bayram Durbilmez”, Kültür Çağlayanı, S. 16 (Eylül Ekim), 2012, Ankara.

Görev Yaptığı Meslek Kuruluşları, Dernek, Sendika ve Kulüpler
Erciyes Üniversitesi Öğrenci Dernekleri / Kurucu Üye
Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyeleri Derneği / Yönetim Kurulu Üyesi (2 dönem, hâlen)
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik ve Yayın Kulübü / Kurucu Başkan, Yönetim Kurulu Üyeliği (2 dönem)
Folklor Araştırmaları Kurumu / Kayseri Temsilcisi (2 dönem)
Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu / Kayseri Temsilcisi (4 dönem, hâlen)
İLESAM / Türkiye İlim, Edebiyat ve Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği / Teknik-Bilim Kurulu Üyeliği ve Kayseri Şubesi Başkanı
Kayseri Valiliği Korsanla Mücadele Kurulu Üyesi (1 dönem)
Kayseri Yozgatlılar Derneği / Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkan Yardımcılığı
KIBATEK / Kıbrıs, Balkanlar ve Avrasya Türk Edebiyatları Kurumu / Kayseri Temsilcisi (3 dönem, hâlen)
Türk Ocakları Kayseri Şubesi / Hars Heyeti Başkanlığı (1 dönem), Yönetim Kurulu Üyeliği (5 dönem), Başkan Yardımcılığı (1 dönem), Başkan (hâlen)
Türk Eğitim-Sen / Üniversite Temsilcisi (2 dönem), Üniversite Baş Temsilcisi (3 dönem)